Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Thọ Bát Quan Trai | Trang Chính | Giáo Trình Thu Gọn »

Thời Khóa Tu Tập trong thời Ðức Phật tại thế

Một thời khóa biểu tu tập trong thời Đức Phật còn tại thế Ngài đã hướng dẫn chúng tỳ kheo tu tập (trong kinh Nikaya thuộc tạng kinh Pali).


Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Thời Khóa Tu Tập


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.