Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Thời Khóa Tu Tập tron… | Trang Chính | Tứ Vô Lượng Tâm »

Giáo Trình Thu Gọn

Bản tóm lược ngắn gọn giai đoạn thứ nhất của Pháp môn "Giới, Định, Tuệ" cho mọi người tu tập khi mới bước chân vào Đạo Phật.


Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Giáo Trình Thu Gọn


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.