Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Giáo Trình Thu Gọn | Trang Chính | Hành Thập Thiện »

Tứ Vô Lượng Tâm

Tứ Vô Lượng Tâm là bước đầu chuẩn bị cho người tu hành tiến đến đạo quả giải thoát rốt ráo.


Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Tứ Vô Lượng Tâm


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.