Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Hành Thập Thiện | Trang Chính | Những chặng đường tu … »

Thiền Căn Bản 1

Sách mới có bổ túc
Có thêm những câu trả lời của Thầy Thích Thông Lạc với Phật Tử. Trong sách này có câu Giác Quang hỏi đạo được đăng trên trang Nguyên Thủy Chơn Như nhưng có sự sơ sót nên có một đoạn bị thiếu. Xin thành thật cáo lỗi.

Thiền Căn Bản 1


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.