Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Thông báo thời khóa t… | Trang Chính | Thiện Nghĩa - ngày 09… »

Lời Tuyên Bố Về Kết Quả Khóa Tu Học


Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Lời Tuyên Bố Về Kết Quả Khóa Tu Học


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.