Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Ngày 10-04-2005 | Trang Chính | Ngày19-09-2005 »

Ngày 27-08-2005


SÓNG GIÓ CHƠN NHƯ

Sóng gió Chơn Như là một giai đoạn chuyển mình tiến lên để chấn chỉnh Phật giáo tốt hơn.
Nhờ đó mới có nhiều phương án xây dựng chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản –
nhân quả của Phật giáo đến với mọi người.
Kính thưa quý Phật tử, quý Thầy, quý Sư đang tu tập tại tu viện Chơn Như hãy giữ gìn tâm bất
động trước mọi biến cố để tu viện Chơn Như chuyển mình qua một giai đoạn mới. Hãy lo tu
tập quét sạch tâm trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, để tâm lúc nào cũng thanh thản an lạc và
vô sự. Còn mỗi việc lớn nhỏ đều có Thầy. Đừng vì một lý do gì mà quý Phật tử, quý Sư, quý
Thầy bỏ cuộc tu hành quá uổng. Tu là xả tâm trước các ác pháp. Vậy mà khi gặp các ác pháp
đến thì quý vị dao động tâm, muốn bỏ cuộc, như vậy quý vị tu hành như thế nào?
Mục đích tu tập theo Phật giáo là ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp trong
tâm của mỗi người. Ngăn và diệt ác pháp là giúp cho thân tâm quý vị thanh thản, an lạc và vô
sự, tức là hết khổ đau.
Người tu tập được như vậy có hai phương pháp mà quý vị cần phải nhớ kỹ:
1/ Bất động trước các ác pháp trong cuộc sống hằng ngày.
2/ Bất động từng tâm niệm trên thân, thọ, tâm, pháp của mình .
v Thứ nhất bất động trước các ác pháp trong cuộc sống hằng ngày thì phải dùng tri kiến giải
thoát. Muốn có tri kiến giải thoát thì quý Sư, quý Thầy và quý Phật tử phải quán sát, tư duy từ
tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, luật nhân quả, thân ngũ uẩn, mười bảy kiết sử, ngũ triền cái, năm
dục trưởng dưỡng, mười hai nhân duyên và quán xét thấu rõ thật sự các pháp vô thường, vô
ngã, khổ và không có pháp nào còn tồn tại mãi trên thế gian này.
Nếu hằng ngày rèn luyện, tư duy, quán xét các pháp như vậy thì tri kiến giải thoát càng lớn
mạnh. Tri kiến giải thoát này lớn mạnh thì không có một ác pháp nào làm dao động tâm quý vị
được.
Như vậy, chánh tri kiến giải thoát của quý vị đã trở thành một bức tường thành kiên cố bảo vệ
thân tâm của quý vị trong cuộc sống. Biến tâm quý vị bất động im lặng như Thánh.
Do chỗ bất động tâm này mà đức Phật dạy có tám pháp duy nhất, chỉ cần tu một pháp cũng đi
đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Đó là Tứ Vô Lượng Tâm và Tứ Thánh Định.
 
Do tư duy quán xét tu tâm từ mà ông Phú Lâu Na và em trai ông Cấp Cô Độc đã chứng quả A
La Hán .
Vậy quý vị hãy lắng nghe đức Phật trắc nghiệm ông Phú Lâu Na tu tập từ tâm vô lượng và
cuối cùng đức Phật phải chấp nhận Ông chứng quả A La Hán.
Một hôm ông Phú Lâu Na xin Phật đến một đất nước khác để hướng dẫn dạy người tu tập.
Đức Phật bảo: “Dân nước đó ác độc lắm, họ sẽ mắng chửi ông”.
Ông Phú Lâu Na đáp: “Dân nước đó mắng chửi con, nhưng họ còn thương con, vì họ chưa đánh
con”.
Đức Phật bảo: “Họ đánh con”.
Ông Phú Lâu Na đáp: “Họ đánh con, nhưng họ còn thương con, vì họ chưa dùng dao, mác, vũ
khí giết con”.
Đức Phật bảo: “Dân xứ đó sẽ dùng dao, mác, vũ khí giết con”.
Ôâng Phú Lâu Na đáp: “Dân xứ đó dùng vũ khí giết con, nhưng họ còn thương con, vì họ biết
con còn mang thân này có nhiều tai nạn, bệnh tật, già yếu thường khổ đau”.
Đức Phật bảo: “Thôi đủ rồi! Ông cứ đi! Đi! Đi!….”
Chỉ có quán xét tư duy làm cho tâm từ lớn mạnh thì quý vị sẽ được tâm bất động. Mặc dù quý
vị đang sống trong các ác pháp bữa vây, nhưng có tri kiến giải thoát thì ở đâu, bất cứ chỗ nào
cũng được giải thoát.
Như vậy đạo Phật tu hành đâu phải khó khăn, khó khăn là ở chỗ lòng yêu thương chân thật của
quý vị chưa có? Chánh tri kiến giải thoát bắt nguồn từ lòng yêu thương chân thật của mình mà
không một ác pháp nào xăm chiếm và làm động tâm quý vị được.
Đó là các bạn tu tâm xả bằng từ tâm vô lượng. Vậy từ đây các bạn hãy noi theo gương ông Phú
Lâu Na mà tu tập lòng yêu thương. Chỉ có lòng yêu thương mà được giải thoát hoàn toàn; chỉ
có lòng yêu thương mà các bạn chứng quả vô lậu A La Hán. Xin các bạn lưu ý cho trên đường
tu tập.
Chỉ có lòng yêu thương mà sóng gió Chơn Như trở thành bất động, bất diệt của đạo Phật trong
lòng của mọi người; chỉ có lòng yêu thương mà tất cả ác pháp đều được chuyển đổi thành ly
nước mát dịu, đem lại sức sống cho mọi người; chỉ có lòng yêu thương mà chuyển hóa được
nhân quả, chấm dứt sanh tử luân hồi; chỉ có lòng yêu thương mà đạo đức nhân bản - nhân quả
mới thực hiện được trọn vẹn sống không làm khổ mình, khổ người. Vì thế, đạo Phật được gọi là
“ĐẠO TỪ BI”.
 
Tu việân Chơn Như ngày nay được chấn chỉnh với lòng yêu thương đối với mọi người thì tu viện
mới hưng thịnh. Nếu nơi đây không có lòng yêu thương, chỉ có toàn sự tị hiềm ganh ghét thì tu
việân sẽ đi vào bóng đen âm u trong những đêm dài vô tận.
Trước hoàn cảnh như vậy, người tu sĩ Phật giáo không đầu hàng mà phải vượt qua nhân quả
của chúng sanh, chuyển đổi nhân quả ác, tạo phước, gieo duyên lành để trở thành nơi tu hành
tốt đẹp hơn. Cho nên, cần phải có nhiều tu viện Chơn Như hơn nữa để quét sạch những đám
mây mù đang bao trùm lấy tu viện Chơn Như hiện nay. Phải không quý vị?
Kính ghi
Thầy của các con
Ngày 27 tháng 8 năm 2005