Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Ngày 13-12-2005 | Trang Chính | Vấn Đạo - Sư Chơn Th… »

Thời Khóa Tu Tập 2007- Giáo Án Rèn Nhân Cách

Quá Trình Tu Tập 2007
Giáo Án Rèn Nhân Cách

Khóa I:

1. Lớp Đức Hiếu Sinh khóa I nam: từ 1-10-2006 đến 24-6-2007
2. Lớp Đức Hiếu Sinh khóa I nữ: từ 1-10-2006 đến 28-2-2007
3. Lớp Đức Ly Tham khóa I nam: từ 25-6-2007 đến 15-10-2007
4. Lớp Đức Ly Tham khóa I nữ: từ 1-3-2007 đến 30-9-2007
5. Lớp Đạo Đức Gia Đình khóa I nam: từ 16-10-2007...Chưa mãn khóa
6. Lớp Đạo Đức Gia Đình khóa I nữ: từ 1-10-2007....Chưa mãn khóa

Khóa II:

1. Lớp Đức Hiếu Sinh khóa II nam: từ 1-2-2007 đến 12-10-2007
2. Lớp Ly Tham khóa II nam: từ 14-10-2007....Chưa mãn khóa