Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Quang Cảnh Tu Viện Ch… | Trang Chính | Quang Cảnh Sinh Hoạt … »

Hình Thất Tu Viện Chơn Như Cấp I

KHUÔN VIÊN TU TẬP GIỚI ĐỨC:  Thực tập Tứ Chánh Cần:  Định Vô Lậu, Định Tĩnh Giác Chánh Niệm, Định Niệm Hơi Thở, Định Sáng Suốt.

Ba Đức:  Nhẫn Nhục, Tùy Thuận và Bằng Lòng   

Ba Hạnh:  Ăn, Ngủ và Độc cư          Phẩm Tự Ngã  - 160 

          Tự mình nương tựa mình 

        Tựa điểm nào hơn nữa

           Nhờ khéo điều phục mình

            Được điểm tựa khó được   

           Kinh Pháp Cú