Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Ngày 11-09-2007 | Trang Chính | Ngày 15-10-2007 »

Ngày 30-09-2007


Kính gửi các con thân mến!
Các con thân thương! Hôm nay các con đã xin gia nhập vào giáo đoàn tu viện Chơn
Như. Tăng có giáo đoàn tăng; Ni có giáo đoàn ni, Nam cư sĩ có giáo đoàn nam cư sĩ; nữ có
giáo đoàn nữ cư sĩ. Vậy tu viện Chơn Như gồm có bốn đoàn đệ tử.
- Bên Tăng, do sư Giác Thường và sư Giác Thức thay Thầy làm trưởng và phó trưởng
đoàn hướng dẫn chư tăng vào nề nếp sinh hoạt đời sống khất sĩ thuộc giáo đoàn Chơn Như.
- Bên Ni, do sư cô Liên Châu thay Thầy làm trưởng đoàn hướng dẫn bên chư ni vào
nề nếp sinh hoạt đời sống khất sĩ thuộc giáo đoàn Chơn Như.
- Bên Nam cư sĩ, do cư sĩ Kim Quang thay Thầy làm trưởng đoàn hướng dẫn nam cư
sĩ vào nề nếp sinh hoạt đời sống giáo đoàn Chơn Như.
- Bên Nữ cư sĩ, do cô Diệu Quang thay Thầy làm trưởng đoàn hướng dẫn nữ cư sĩ vào
nề nếp sinh hoạt đời sống giáo đoàn Chơn Như.
Như vậy tu viện Chơn Như đã đi vào tổ chức có trật tự và ngăn nắp trong sinh hoạt, tu
tập theo giới luật đức hạnh trong nội qui tu viện đã đề ra. Vậy mỗi tu sinh được gia nhập vào
đoàn thể Chơn Như thì hãy cố gắng sống đúng phẩm hạnh để xứng đáng là một đoàn viên của
tu viện Chơn Như.
Một đoàn viên của tu viện Chơn Như phải lấy ba đức: ĂN, NGỦ, ĐỘC CƯ làm cuộc
sống của mình; lấy ba hạnh: NHẪN NHỤC, TÙY THUẬN, BẰNG LÒNG làm chỗ xả tâm ly
dục ly ác pháp. Có sống được như vậy mới xứng đáng là đoàn viên Chơn Như, còn nếu đoàn
viên nào thấy sống không nổi ba đức, ba hạnh trên đây thì nên rút tên ra khỏi giáo đoàn, chứ
đừng để sau này vi phạm, buộc lòng Thầy phải cho vào sổ PHÁ HOẠI THANH TỊNH GIÁO
ĐOÀN, chừng đó các con có rời khỏi tu viện vẫn để tiếng không tốt muôn đời.
Khi sinh hoạt hội họp trong Đoàn, cũng như vào lớp học, đoàn viên Chơn Như được
hỏi han, thưa chuyện, được nói chuyện giao tiếp với giảng viên, với mọi người trong đoàn
của mình.. . Nhưng sau khi về thất phải giữ gìn đúng hạnh độc cư để hộ trì bảo vệ sáu căn, để
giữ gìn tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự, để tu tập chánh niệm tĩnh giác để xả từng
tâm niệm của mình. Đó là nếp sống của mỗi đoàn viên Chơn Như, họ phải sống như vậy cho
đến khi tu tập chứng đạo. Vì thế, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, giảng viên và học viên
không được tiếp khách trong thất. Thất là nơi thanh tịnh dùng để cho cá nhân mỗi đoàn viên
tu tập, chứ không phải dùng làm nơi tập họp nói chuyện.
Khi sống độc cư một mình trong thất mới là lúc các con chiến đấu để bảo vệ chân lí
tâm bất động của mình. Cho nên một người tu sĩ của giáo đoàn Chơn Như đâu có thì giờ rảnh
rang đi nói chuyện, từ thất này sang thất khác. Phải không các con?
Vì mục đích cao cả, đem ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ đến với mọi người,
nên một đoàn viên Chơn Như phải là tấm gương sáng thân giáo, vì thế các con phải sống với
ĐỨC HIẾU SINH trọn vẹn soi sáng mọi tâm hồn, giúp mọi người sống với lòng yêu thương
và tha thứ cao thượng.
Một đoàn viên Chơn Như dù là Tăng, Ni, Nam cư sĩ hay Nữ cư sĩ đều phải thấy trách
nhiệm và bổn phận của mình là phải sống đúng giới luật đức hạnh, là phải tu tập làm chủ
sinh, già, bệnh, chết, chứ không phải tu tập có hình thức, tu lơ là không quyết tâm, tu cho qua
ngày tháng… tu mà tâm còn ham vui thích tranh hơn thua, thích đi nói lỗi người khác, tu như
vậy rất uổng phí một đời. Tu như vậy khi rời khỏi tu viện chẳng có lợi ích gì cho mình mà
còn thêm tội rất lớn là không thấy lỗi mình, chỉ thấy lỗi người; tu như vậy chỉ làm mang tiếng
cho tu viện, làm suy đồi Phật pháp.
Lại nữa tu hành chưa đến đâu, khi bước ra khỏi cổng tu viện là thuyết pháp dạy người
tu thiền định, khi chính mình chẳng biết thiền là cái gì, có người còn dám cả gan tự xưng
mình chứng quả A LA HÁN. Sống không đúng giới luật đức hạnh mà dám tự xưng chứng
đạo thì có ai tin không?
Những gương xấu, lúc nào cũng có, khi chưa rời khỏi tu viện là họ đã nói xấu Thầy,
nói xấu bạn bè… những người tu như vậy không xứng đáng là đoàn viên Chơn Như. Vậy
đoàn viên Chơn Như phải cảnh giác và tránh xa những người bạn xấu ấy. Nhờ có tránh xa
những gương xấu ấy mới thực hiện những oai nghi tế hạnh, nhất là đức hiếu sinh để đem lòng
yêu thương và tha thứ đến với mọi người. Vì các con là những người đang tu tập không thể
nhiếp phục được những người xấu ác ấy, cho nên tránh họ để lo cứu mình là thượng sách.
Nếu một đoàn viên sống đúng ba đức, ba hạnh giữ tâm bất động lúc nào cũng ở trong
trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự; thì sẽ được Thầy chọn vào tu tập thiền định, sống
trong khu chuyên tu về thiền định, được Thầy trực tiếp hướng dẫn từng bước cơ bản cho đến
khi nhập xong Tứ Thánh Định.
Khi đã trở thành đoàn viên thì các con phải cố gắng tu tập và chấp nhận sống đời đức
hạnh cho thật tốt, để mỗi đoàn viên là một tấm gương sáng chói. Nếu các con tu tập tốt, đến
sang năm Thầy mới mở khoá thu nhận đoàn viên mới, còn bây giờ không thu nhận nữa, chỉ lo
đào tạo các con mà thôi. Trong thời gian này chỉ có loại bỏ ra những tu sinh sống phi phạm
hạnh.
Tu viện không nhận thêm người mới và những người cũ không xin gia nhập vào Giáo
Đoàn Chơn Như tức là không chấp nhận kỷ luật của tu viện Chơn Như thì “XIN TRỞ VỀ
TRỤ XỨ”. Vì tu viện Chơn Như ngày nay là TRƯỜNG HỌC, nên có nhiều lớp đào tạo con
người tu tập cho tu viện, nên sự giáo dục bắt đầu từ cơ bản đức hạnh giới luật đến thiền định
làm chủ sự sống chết, chứ không phải tu viện Chơn Như còn ngày xưa nữa, ai muốn tu sao
thì tu, ai muốn tu pháp nào thì tu, ai muốn sống sao thì sống. Tu viện Chơn Như không phải
là cái chợ để quý vị hội họp nói chuyện. Tu viện Chơn Như không phải là nơi để quý vị
mượn làm chỗ ăn, chỗ nghỉ để tiêu dao cuộc đời.
Còn những người già bệnh tật thì vào khu dưỡng lão, chứ không được vào khu Giáo
Đoàn. Khu Giáo Đoàn gồm có bốn khu:
1- Giáo Đoàn Tăng.
2- Giáo Đoàn Ni.
3- Giáo Đoàn Nam cư sĩ.
4- Giáo Đoàn Nữ cư sĩ.
Tu Viện Chơn Như bắt đầu khóa sổ ngày 18 tháng 8 Âm lịch nhằm ngày 28 tháng 09
năm 2007 không thu nhận người mới.
Bức tâm thư này thay lời thông báo cho các tu sinh trong tu viện Chơn Như được rõ.
Vậy ước mong sao tu viện không còn sóng gió để con thuyền Chơn Như đưa một số người
cập bến an toàn.
Kính thư
Thầy của các con