Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Sự Sách … | Trang Chính | Lể Thọ Tam Quy Ngũ Gi… »

Truyền Tám Giới

Bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc về Tám Giới của ngày Thọ Bát.

Bấm vào hàng dưới đây để nghe hoặc lấy bài xuống


Truyền Tám Giới