Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Truyền Tám Giới | Trang Chính | Đạo Đức Giải Thoát »

Lể Thọ Tam Quy Ngũ Giới

Bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc về Thọ Tam Quy Ngũ Giới.

Xin vui lòng bấm vào hàng dưới đây để nghe hoặc lấy bài xuống


Lể Thọ Tam Quy Ngũ Giới