Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Lể Thọ Tam Quy Ngũ Gi… | Trang Chính | Giới Đức »

Đạo Đức Giải Thoát

Bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc về Đạo Đức Giải Thoát để tâm luôn được thanh thản và an lạc.

Ghi Chú : Pháp này áp dụng cho những người tu tập nhiếp tâm khó khăn.