Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Hành | Trang Chính | Lớp Chánh Tư Duy »

Lớp Bát Chánh Đạo - Tham Vấn

Những bài tham vấn với Thầy Thích Thông Lạc trong Lớp Bát Chánh Đạo đã được thu âm. 

PHÁP THOẠI PHẦN 1

  

 

PHÁP THOẠI PHẦN  2