Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Lớp Bát Chánh Đạo - T… | Trang Chính | Lớp Chánh Kiến »

Lớp Chánh Tư Duy

  Những bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc trong Lớp Chánh Tư Duy đã được thu âm, một khóa tu học đầu tiên của Bát Chánh Đạo. 

PHÁP THOẠI PHẦN 1

  

 

PHÁP THOẠI PHẦN  2