Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Lớp Chánh Tư Duy | Trang Chính | Bài giảng của Thầy Th… »

Lớp Chánh Kiến


 Những bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc trong Lớp Chánh Kiến đã được thu âm, một khóa tu học đầu tiên của Bát Chánh Đạo.


 

PHÁP THOẠI PHẦN 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chú ý: Để tải bài xuống, quí vị để chuột chỉ vào bài và nhấn chuột tay phải, chọn 'Save Target As'.  

 

PHÁP THOẠI PHẦN  2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁP THOẠI PHẦN  3

 

 

 

 

 

 

PHÁP THOẠI PHẦN 4